Algemene voorwaarden

1. Partijen

1. Sammy: geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 78599032, gevestigd aan de Emmapassage 7-11 (5038XA) te Tilburg, gebruiker van deze algemene voorwaarden.
2. Verdere gegevens van Sammy:
Website: www.sammy.nl
E-mailadres: contact@sammy.nl
Btw-nummer: NL003351086B24
3. De Klant: de (potentiële) afnemer van aangeboden goederen of diensten van Sammy. Hieronder wordt tevens De Consument verstaan.
4. De Consument: de natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteiten vallen.

2. Toepasselijkheid

1. Sammy verklaart deze algemene voorwaarden van toepassing op elk aanbod van Sammy en, al dan niet daaruit voortvloeiende, overeenkomsten die partijen met elkaar zijn aangegaan. Voor zover de inhoud hiervan niet is gewijzigd, zullen deze algemene voorwaarden tevens voor toekomstige verbintenisrechtelijke verhoudingen tussen partijen gelden.
2. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Algemene (inkoop)voorwaarden van De Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Derden die door Sammy bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken kunnen zich eveneens op deze algemene voorwaarden beroepen.
5. Indien een of meer (gedeelte(n)) van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn, dan wel worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden om ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen nieuwe regels overeen te komen, waarin zoveel mogelijk doel en strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen tot uiting zullen komen.

3. Aanbod en overeenkomst

1. Elk aanbod, in de vorm van een offerte of anderzijds, is geheel en onvoorwaardelijk vrijblijvend en herroepelijk, tenzij anders schriftelijk door Sammy is aangegeven.
2. Elk aanbod geldt slechts voor zover de voorraad strekt.
3. De prijzen zoals vermeld op de website of in een andere vorm van een aanbod zijn in Euro’s en exclusief 21% btw en onderhavig aan heffingen, toeslagen en overige factoren.
4. Alle opgaven van Sammy van getallen, maten, gewichten en kleur van de artikelen in de getoonde of verstrekte ontwerpen, tekeningen, afbeeldingen, foto’s of modellen zijn slechts aanduidingen. Een geringe afwijking hiervan in het geleverde artikel leidt niet tot een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst aan zijde van Sammy.
5. Een aanbod geldt niet automatisch voor nabestellingen.
6. Kennelijke verschrijvingen en abusievelijke fouten in het aanbod zijn niet bindend jegens Sammy.
7. De overeenkomst komt tot stand nadat beide partijen een op schrift gesteld aanbod hebben ondertekend, nadat Sammy een schriftelijke aanvaarding heeft bevestigd ofwel nadat Sammy, of een derde namens haar, is aangevangen met de uitvoering.
8. De overeenkomst wordt uitdrukkelijk onder de opschortende voorwaarde van toereikende beschikbaarheid van de bestelde producten aangegaan.

4. Uitvoering en levering: Algemeen

1. De Klant stelt Sammy in de gelegenheid de overeenkomst uit te voeren. De Klant verplicht zich de benodigde medewerking te verlenen voor de uitvoering van de overeenkomst door Sammy.
2. Sammy zal binnen de aangegeven/geschatte termijn de overeenkomst trachten na te komen. Deze termijn is niet fataal, waardoor De Klant Sammy altijd eerst in gebreke dient te stellen, waarbij een geruime en redelijke termijn dient te worden gesteld, alvorens tot enige remedie over te kunnen gaan.
3. Indien Sammy voor de bezorging/levering zorgdraagt dient De Klant een bezorgadres door te geven waar Sammy de te leveren goederen op de aangegeven datum kan (laten) bezorgen/leveren. De verzendkosten en tevens de verzendkosten voor het retourneren van de goederen komen voor rekening van De Klant. Indien De Klant op de aangegeven datum niet aanwezig is op het moment dat goederen worden bezorgd, komen de kosten voor het aanbieden van de goederen op een volgend moment voor rekening van De Klant. De Klant zal alsdan een bericht ontvangen dat de bestelling kan worden afgehaald op een door Sammy aangegeven locatie na betaling van de meerkosten, daarbij behoren ook de logistieke (plannings)kosten bij de opslaglocatie vanwege onverwachte extra opslag.
4. Indien levering plaatsvindt in de vestiging van Sammy en De Klant derhalve daar de goederen ophaalt, dient De Klant zich te houden aan de overeengekomen leveringstijdsdatum. Indien De Klant de goederen niet op de overeengekomen datum afhaalt, heeft Sammy de mogelijkheid om de redelijke kosten voor stalling van de goederen op De Klant te verhalen.
5. Het staat Sammy vrij de opdracht en of levering te laten uitvoeren door derden. Art. 7:404 BW is uitdrukkelijk in de overeenkomst uitgesloten.
6. Sammy behartigt de belangen van De Klant binnen de grenzen van de verstrekte opdracht. Sammy zal de overeenkomst naar haar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De Klant erkent dat Sammy bij de uitvoering van de overeenkomst een artistieke vrijheid heeft. Alle diensten van Sammy worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst Sammy uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven.
7. Levering van goederen geschiedt pas na totstandkoming van de overeenkomst. Het risico van verlies of waardevermindering van de te leveren goederen gaat op De Klant over vanaf het moment dat deze hem ter beschikking zijn gesteld of zouden worden gesteld, maar dit moment onder verantwoordelijkheid van De Klant is vertraagd. Dit ongeacht of de eigendomsoverdracht reeds heeft plaatsgevonden.
8. Sammy is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Sammy de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat De Klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. Door goedkeuring kan Sammy niet meer worden aangesproken of gebreken die ten tijde van de goedkeuring redelijkerwijs bekend hadden kunnen zijn.
9. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Sammy een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren goederen.
10. De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Sammy aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan De Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Sammy worden verstrekt. De Klant draagt zelf het risico en verantwoordelijkheid van juiste en tijdige aflevering van de benodigde informatie en de inhoud hiervan, ongeacht hoe De Klant deze aanlevert. Indien de benodigde gegevens niet tijdig aan Sammy zijn verstrekt, heeft Sammy het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan De Klant in rekening te brengen.
11. De Klant staat ervoor in dat digitaal aangeleverd materiaal veilig is en geen virussen of andere schadelijke inhoud bevat, die op enige wijze schade kunnen toebrengen aan de computersystemen, computerprogramma’s van Sammy en/of derden.
12. Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het onderzoek doen naar het bestaan van octrooi-, auteurs- en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor De Klant.
13. Sammy gaat er te allen tijde vanuit, en De Klant staat ervoor in, dat De Klant toestemming heeft van een derde partij, bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, werknemers, ten behoeve van het gebruik van diens personalia en (foto en/of beeld)materiaal ter uitvoering van de overeenkomst c.q. het plaatsen op een door eenieder te bereiken website.
14. De Klant dient alle partijen waarvan personalia en/of (foto en/of beeld)materiaal wordt gebruikt ter uitvoering van de overeenkomst op de hoogte te stellen van de algemene voorwaarden van Sammy door een kopie daarvan te verstrekken en die partij dient zich daaraan te verbinden.
15. Behorende de diensten die Sammy levert, wordt De Klant bij het aanmaken van een account doorverwezen naar een andere website (MySammy.Tech). De Klant is zich ervan bewust dat voornoemde website een voor het publiek toegankelijke website betreft die door eenieder kan worden bezocht. De Klant stemt hiermee in.

Artikel 4A Uitvoering: Drukwerk
1. De Klant is gehouden de door Sammy aan hem ter controle ter beschikking gestelde (druk)proeven zorgvuldig en met bekwame spoed op fouten en gebreken te controleren en zijn oordeel aan Sammy te doen toekomen.
2. Goedkeuring van de proeven door De Klant geldt als erkenning dat Sammy de aan de proeven voorafgaande daarmee verbonden werkzaamheden overeenkomstig de opdracht heeft uitgevoerd.
3. Indien De Klant niet voldoet aan zijn in het eerste lid genoemde verplichting, geldt dit als goedkeuring.
4. Elke op verzoek van De Klant vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.
5. Sammy verleent geen garantie op drukwerk en overig materiaal indien het niet door Sammy is aangebracht.
6. Het controleren van door De Klant aangeleverde teksten op, of ten behoeve van, de uitvoering van de opdracht behoort niet tot de werkzaamheden van Sammy. Sammy is derhalve niet verantwoordelijk voor eventuele typ- of spelfouten op het drukwerk.
7. Wanneer De Klant zelf content of een ontwerp aanlevert, gaat Sammy ervan uit dat De Klant gerechtigd is om de productie te starten van het betreffende (beeld)merk, afbeelding, logo of foto.

Artikel 4B Uitvoering: Weergave en content website
1. De Klant wordt geen eigenaar van IT-diensten/producten, zoals de (persoonlijke) website en/of de daarbij behorende domeinnaam, tenzij anders overeengekomen.
2. Op een moment na oplevering kan blijken dat IT-diensten/producten, niet meer worden weergegeven of niet meer volledig optimaal functioneren door externe omstandigheden, zoals bijvoorbeeld in het geval dat de netbeheerder de dienst niet meer ondersteunt, de leverancier van Sammy failliet gaat of de gebruikte template of plug-in niet meer wordt ontwikkeld/ondersteund. De Klant zal Sammy te dien aanzien vrijwaren.
3. Tenzij anders overeengekomen is Sammy gerechtigd om technische voorzieningen aan te brengen ter bescherming van apparatuur, programmatuur of databestanden. Deze voorzieningen kunnen voor De Klant een beperking in de inhoud of duur van het gebruik met zich meebrengen. De Klant zal deze voorzieningen niet verwijderen of omzeilen.
4. Sammy zal bij doorlopende IT-diensten van tijd tot tijd updates uitbrengen in verband met het onderhoud aan of het optimaliseren van de IT-diensten. Hiertoe behoeft Sammy geen toestemming van De Klant. Updates kunnen wijzigingen in de functionaliteiten met zich meebrengen. De bepalingen van deze overeenkomst en algemene voorwaarden zijn ook op de nieuwe versie van toepassing.
5. Tenzij anders overeengekomen is Sammy nimmer gehouden tot het maken en bijhouden van back-ups ten behoeve van De Klant.
6. De ten behoeve van De Klant gepersonaliseerde website mag alleen gebruikt worden voor legale doeleinden conform de in Nederland van toepassing zijnde wetgeving. Sammy is niet verantwoordelijk voor de door De Klant op de (gepersonaliseerde) website van Sammy geplaatste informatie. De Klant is geheel verantwoordelijk voor de informatie die op de website geplaatst wordt. De Klant vrijwaart Sammy onvoorwaardelijk voor alle aanspraken van derden, voortvloeiend uit of verband houdend met de informatie die door De Klant op de website wordt geplaatst.
7. Sammy is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van storingen of defecten bij en/of fouten van, de voor de uitvoering van de opdracht gebruikte diensten/eigendommen van derden of social media platforms, waaronder, maar niet beperkt tot, Facebook, Twitter, LinkedIn en Instagram.
8. Sammy is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van publicaties van teksten en overig materiaal dat door De Klant is aangeleverd/gebruikt, goedgekeurd of niet tijdig is afgekeurd.
9. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het rechtmatig plaatsen van content en gebruik van een website, inclusief het gebruik van tekstuele en grafische content en vrijwaart Sammy van aanspraken van derden als gevolg van het onrechtmatig gebruik van de website en/of de daarop weergegeven content.

5. Eigendomsvoorbehoud

1. Het eigendom van de te leveren artikelen gaan, in tegenstelling tot de feitelijke machtsverschaffing, pas over op De Klant nadat deze al hetgeen De Klant ter zake uit de overeenkomst aan Sammy verschuldigd is of zal zijn, volledig heeft voldaan. Hieronder wordt derhalve niet enkel de koopsom gerekend, maar onder andere ook eventuele nader verschuldigde boetes, meerkosten of buitengerechtelijke incassokosten.
2. Ingevolge dit eigendomsvoorbehoud is De Klant derhalve niet gerechtigd om de goederen te vervreemden of te bezwaren met bijvoorbeeld een pandrecht.
3. De Klant verbindt zich, in verband met de effectiviteit van het eigendomsvoorbehoud, om Sammy tijdig en adequaat te informeren bij een dreigend faillissement, surseance van betaling, schuldsanering of wanneer derden dreigen beslag te leggen op een van met eigendomsvoorbehoud geleverde goederen. De Klant is tevens gehouden ten behoeve van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken adequaat te verzekeren tegen schade en diefstal.
4. Wanneer De Klant in staat van gebreke is van enige verplichting uit de overeenkomst, is De Klant verplicht op verzoek van Sammy alle benodigde medewerking te leveren waardoor Sammy weer onbezwaarlijk over de geleverde goederen kan beschikken. Dit houdt mede in de eventuele plicht om op verzoek van Sammy en de goederen voor eigen kosten retour te zenden.

6. Garantie en aansprakelijkheid

1. De Klant is gehouden de levering en uitvoering zo spoedig mogelijk, doch binnen 24 uur te controleren op conformiteit met betrekking tot kwantiteit en kwaliteit. Wanneer de prestatie niet voldoet aan de conformiteit die op basis van de overeenkomst is overeengekomen, en er derhalve sprake is van een gebrek, dient De Klant binnen 5 dagen na levering Sammy hieromtrent te informeren.
2. Na de informatieverschaffing als bedoeld in het vorige lid zal Sammy het gebrek kosteloos naar redelijkheid herstellen ofwel vervangen. Wanneer geen van de hiervoor beschreven twee remedies uitkomst biedt om het gebrek effectief te verhelpen, heeft De Klant het recht de overeenkomst ten aanzien van dit gebrek (gedeeltelijk) te ontbinden waarbij De Klant de kosten draagt voor retournering van het geleverde. Het voorgaande geldt zonder dat De Klant recht heeft op enige schadevergoeding
3. Wanneer het gebrek is ontstaan door een fout die aan De Klant is toe te rekenen of De Klant Sammy omtrent het gebrek te laat heeft geïnformeerd, vervalt zijn recht op herstel, vervanging of eventuele ontbinding zoals beschreven in dit artikel. De bewijslast dat de fout niet aan De Klant is toe te rekenen ligt bij De Klant.
4. Het bestaan van een gebrek schort de betalingsverplichting van De Klant niet op.
5. De Klant heeft nimmer recht op enige remedie indien het artikel onjuist of onzorgvuldig is gebruikt. De Klant is verplicht de goederen te onderhouden, bewaren en gebruiken volgens de daarvoor bestemde documenten, zoals een instructiehandleiding, en instructies. De Klant verplicht zich de goederen uitsluitend te laten gebruiken door personen die op de juiste wijze zijn geïnstrueerd over het gebruik. Wanneer het voornoemde niet in acht wordt genomen of door De Klant extra’s en/of veranderingen, in welke vorm dan ook, worden aangebracht, vervalt iedere garantie.
6. Mocht Sammy onverwijld jegens De Klant aansprakelijk zijn, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot de hoogte van het eventuele factuurbedrag te vermeerderen met 15% of anders tot het bedrag waarop de door Sammy gesloten beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.
7. Aansprakelijkheid van Sammy reikt te allen tijde niet tot lichamelijk letsel of gevolgschade en behoudens opzet of grove schuld eveneens niet tot zaakschade, immateriële schade of gederfde winst.
8. De Klant vrijwaart Sammy voor de in verband met de overeenkomst ontstane schade van derden doordat Sammy heeft gehandeld, waaronder een nalaten begrepen, uitgaande van de door De Klant onjuiste, onvolledige of te laat verstrekte informatie, gegevens en bescheiden of in afwijking van deze algemene voorwaarden.
9. In alle gevallen is de termijn waarop De Klant een beroep kan doen op enige remedie, waarbinnen Sammy tot vergoeding van schade kan worden aangesproken, beperkt tot 12 maanden na levering. Indien De Klant schade lijdt, moet dit terstond aan Sammy worden gemeld. Daarbij is De Klant verplicht al het redelijke te doen om voornoemde schade zoveel mogelijk te beperken.

7. Prijzen en betaling

1. Het aanbod is in goed overleg tot stand gekomen. Door het sluiten van de overeenkomst achten partijen de prijzen redelijk en billijk.
2. Tenzij anders is overeengekomen dient De Klant de verschuldigde geldsom in zijn geheel voorafgaand aan de levering van Sammy te voldoen. Facturen dienen in elk geval binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur te zijn voldaan door middel van girale overboeking. Sammy is direct na de totstandkoming van de overeenkomst gerechtigd om de factuur te sturen.
3. Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is Sammy terstond gerechtigd om De Klant een vertragingsrente van 1% van de hoofdsom per maand alsmede een bedrag ten behoeve van de buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Laatstgenoemde kosten bedragen 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimaal beloop van EUR. 100,- exclusief btw.
4. De Klant is zich ervan bewust en accepteert dat Sammy gerechtigd is toeslagen in rekening te brengen indien De Klant om een afwijkende termijn voor levering verzoekt.
5. Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Sammy is het De Klant niet toegestaan ter zake zijn betalingsverplichtingen verrekening en/of opschorting en/of inhouding toe te passen.

8. Beëindiging van de overeenkomst

1. Artt. 7:408 en 7:764 BW zijn uitdrukkelijk in de overeenkomst uitgesloten. Overeenkomsten kunnen niet tussentijds worden opgezegd.
2. Sammy heeft het recht de overeenkomst met De Klant met onmiddellijke ingang voor de toekomst door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder (nadere) voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien:
a) De Klant zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins liquideert en/of zijn bedrijfsactiviteiten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sammy ingrijpend wijzigt of aan een derde overdraagt;
b) Aan De Klant (al of niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend of De Klant in staat van faillissement wordt verklaard, De Klant een verzoek tot toepassing van een schuldsaneringsregeling indient of De Klant onder curatele of bewind wordt gesteld.
3. In geval van beëindiging van de overeenkomst zijn alle door De Klant aan Sammy verschuldigde betalingen onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar. Wanneer het werk niet volledig is voltooid is De Klant een evenredig deel van de totale geldsom verschuldigd met een minimum van 50%.
4. In geval van beëindiging van de overeenkomst zal De Klant op verzoek van Sammy alle benodigde medewerking leveren waardoor Sammy weer onbezwaarlijk over geleverde zaken kan beschikken.

9. Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en rechtspraak wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Sammy geen invloed kan uitoefenen. Hieronder zullen mede zijn begrepen, oorlog, stakingen, verkeersstoringen, niet voorzienbare stagnatie, storingen in levering van energie, transportmoeilijkheden, brand, verlies of beschadiging bij transport, epidemieën, pandemieën, softwareproblemen, virussen en/of samenhangende en/of vergelijkbare (I(C)T)aanvallen en overheidsmaatregelen.
2. Tijdens overmacht worden verplichtingen van Sammy opgeschort. Indien nakoming door overmacht langer dan één maand onmogelijk is of er andere omstandigheden zijn waardoor het voor Sammy onevenredig zwaar is om aan haar verplichtingen te voldoen, is Sammy bevoegd de overeenkomst door een mededeling aan De Klant en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
3. Indien Sammy bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, dan is zij gerechtigd het reeds geleverde of verrichte deel afzonderlijk te facturen, of bij aanbetalingen gedeeltelijk te crediteren.

10. Privacy

1. De Klant is ervan op de hoogte en stemt ermee in dat Sammy onder haar verantwoordelijkheid (persoons)gegevens van De Klant en derden verwerkt zoals contactgegevens en het gebruik van de website waaronder diens activiteiten op de website, zoals de bezochte pagina’s, de tijd die op verschillende onderdelen van de website wordt doorgebracht, het internetadres van de website waarvandaan De Klant of derde komt en de pagina’s die De Klant of derde heeft bezocht.
2. De Klant garandeert dat is voldaan aan alle vereisten voor de rechtmatige verwerking van de (persoons)gegevens, op grond van bijvoorbeeld de AVG, die door De Klant of derden worden ingevoerd of verwerkt in de website. Bij De Klant ligt de verantwoordelijkheid voor deze gegevens. De Klant staat er jegens Sammy voor in dat de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op rechten van derden. De Klant vrijwaart Sammy van elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.
3. De Klant kan op grond van de wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens (zoals de AVG) verplichtingen tegenover derden hebben, zoals de verplichting tot het verstrekken van informatie, evenals het geven van inzage in en het corrigeren en het verwijderen van persoonsgegevens van betrokkenen. De verantwoordelijkheid voor de nakoming van deze verplichtingen rust volledig en uitsluitend bij De Klant. Sammy zal zoveel als technisch mogelijk is en in redelijkheid van haar kan worden verwacht, medewerking verlenen aan de door De Klant na te komen verplichtingen. De kosten verbonden aan deze medewerking zijn niet in de overeengekomen prijzen en vergoedingen van Sammy begrepen en komen volledig voor rekening van De Klant.

11. Wijzigingen van de algemene voorwaarden

In het geval van duurovereenkomsten, die eindigen door verloop van tijd, behoudt Sammy zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Indien De Klant een wijziging in deze algemene voorwaarden niet wil accepteren, dan dient hij dit voor de datum dat de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden schriftelijk kenbaar te hebben gemaakt.

12. Forum-, rechtskeuze en overdracht van rechten

1. Sammy is bevoegd haar rechten en verplichtingen onder deze overeenkomst aan een derde partij over te dragen. De Klant is slechts bevoegd haar rechten en plichten aan een derde over te dragen met schriftelijke toestemming van Sammy.
2. Op deze – en andere tussen partijen gesloten – overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitdrukkelijke uitzondering van het Weens Koopverdrag. Mocht in de toekomst tussen partijen een verbintenis ontstaan, anders dan voortvloeiend uit een overeenkomst, dan is op die verbintenis tevens Nederlands recht van toepassing.
3. In het geval dat uit de overeenkomst tussen partijen een geschil voortvloeit, is de exclusief absoluut bevoegde rechter de rechter in het arrondissement waaronder de vestigingsplaats van Sammy valt. In het geval dat tussen partijen een geschil ontstaan omtrent niet-contractuele verbintenissen is tevens de exclusief absoluut bevoegde rechter de rechter in het arrondissement waaronder de vestigingsplaats van Sammy valt.

13. Herroepingsrecht

1. Dit artikel is alleen van toepassing indien De Consument een natuurlijke persoon is die handelt voor doeleinden die buiten diens bedrijfs- of beroepsactiviteiten vallen en de overeenkomst niet in de fysieke winkel, maar op afstand, bijvoorbeeld via de webshop, is gesloten.
2. De Consument heeft in beginsel het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De Consument heeft echter geen recht van herroeping indien de levering van volgens specificaties van De Consument vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van De Consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.
3. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop De Consument of een door De Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt of, voor overeenkomsten waarbij De Consument in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd, de dag waarop De Consument of een door De Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.
4. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet De Consument Sammy, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van de beslissing om de overeenkomst te herroepen. De Consument kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping zoals weergeven in lid 7 van dit artikel of middels deze link te downloaden, maar is hiertoe niet verplicht.
5. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
6. Als De Consument de overeenkomst herroept, ontvangt De Consument alle betalingen die De Consument tot dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van De Consument voor een andere wijze van levering dan de door Sammy geboden (goedkoopste) standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat Sammy op de hoogte is gesteld van de beslissing om de overeenkomst te herroepen, van Sammy terug. Sammy betaalt De Consument terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee De Consument de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij De Consument uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zal De Consument voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Sammy is gerechtigd te wachten met terugbetaling tot zij de goederen heeft teruggekregen, of De Consument heeft aangetoond dat De Consument de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. De Consument dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop De Consument het besluit de overeenkomst te herroepen aan Sammy heeft medegedeeld, aan Sammy terug te zenden of te overhandigen. De Consument is op tijd als De Consument de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van De Consument. De Consument is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.
7. Modelformulier voor herroeping; om de herroeping voor De Consument te vergemakkelijken stelt Sammy het hieronder vermelde formulier aan De Consument ter beschikking. De Consument kan dit formulier gebruiken om de overeenkomst te herroepen.

———————————————————————————————————-
Aan Sammy
Kraaienhorst 4
5081 RG
Hilvarenbeek
Nederland

contact@sammy.nl
www.sammy.nl

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen wil/willen(*) herroep/herroepen (*)

• Besteld op (*)/Ontvangen op (*)
• Naam/Namen Consument(en)
• Adres Consument(en)

• Handtekening van Consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
• Datum(*)

De Consument dient de geleverde goederen te allen tijde te retourneren indien De Consument gebruik maakt van het herroepingsrecht.